Saturday, 31/10/2020 - 05:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Nam Bình

Kế hoạch phổ cập

2017 -2018

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

           

        Nam Bình, ngày 17 tháng 8 năm 2017

KÕ ho¹ch chØ ®¹o c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc

n¨m häc 2017-2018

        - C¨n cø vµo v¨n b¶n sè 243/KH - GDTHCS ngµy 08/9/2017  vÒ kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc  2017 - 2018 cÊp THCS cña Phßng GD - §T KiÕn X­¬ng,

        - C¨n cø vµo v¨n b¶n 398/GD THCS ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2016 cña Phßng GD - §T KiÕn X­¬ng quy ®Þnh vÒ hå s¬ nhµ tr­êng, tæ chuyªn m«n vµ cña gi¸o viªn THCS,

       - C¨n cø vµo v¨n b¶n sè 01/KH - THCS ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2017 vÒ kÕ ho¹ch chØ ®¹o nhiÖm vô n¨m häc 2017 - 2018 cña nhµ tr­êng,

       - C¨n cø vµo thùc tÕ cña nhµ tr­êng n¨m häc 2017 - 2018.  C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ tr­êng vÒ c¬ së vËt chÊt, ®éi ngò gi¸o viªn, häc sinh vµ sù quan t©m ñng hé cña c¸c bËc phô huynh, sù phèi kÕt hîp cña c¸c ban ngµnh trong ®Þa ph­¬ng... bé phËn chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô nh­ sau:

A. NhiÖm Vô chung :

1. Đổi mới căn bản công tác quản lý. Nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục :

Tiếp tục tập trung học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về giáo dục đào tạo, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ cương, nền nếp trong tất cả các hoạt động giáo dục.

Coi trọng giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên; thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của ngành; xây dựng khối đoàn kết gắn bó trong đơn vị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và kế hoạch đề ra. Tiếp tục tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định.  Đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý. Nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên về năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo …

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch các chế độ chính sách của Nhà nước với nhà giáo; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm xây dựng tập thể và gia đình nhà giáo văn hóa.

  Nghiêm túc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo đảm bảo tiêu chuẩn. Quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên đi học nâng chuẩn.

           2. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động chuyên môn :

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn; triển khai thực hiện đề án “ Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục; khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong đánh giá chất lượng dạy học, trong thi cử ”. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hoá các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng. Kết hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối học kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh …

Tổ chức tốt các kỳ kiểm tra, hội thi, hội giảng trong năm học.

Tích cực đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp, chú trọng giáo dục giá trị, kỹ năng sống cho học sinh. Thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và chất lượng học sinh thi vào lớp 10 THPT.

3. Tăng cường kiểm tra; đổi mới công tác thi đua khen thưởng :

Năm học này, nhà trường tiếp tục tập trung làm tốt công tác kiểm tra; tăng cường kiểm tra đột xuất, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành.

Tiếp tục đổi mới và làm tốt công tác thi đua khen thưởng, hướng tới giáo viên và sự tiến bộ của những đơn vị khó khăn, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “ hai tốt ” trong các nhà trường.

4. Đẩy mạnh XHH giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh :

Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao với sự nghiệp giáo dục đào tạo, có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình- nhà trường và xã hội, tạo môi trường lành mạnh để giáo dục học sinh.

Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội để tổ chức, động viên các lực lượng tham gia công tác giáo dục.     

          5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các nhà trường :

Nhà trường làm tốt công tác tham mưu, huy động các nguồn lực để tăng cường CSVC; tập trung đầu tư xây dựng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng dạy học; thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng thiết bị dạy học; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy. Tổ chức, quản lý tốt các hoạt động chuyên môn trên website “ Trường học kết nối ”.

B. NhiÖm vô cô thÓ :

1. §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn.

+Tæng sè CBGV- CNV trong biªn chÕ: 17, n÷ : 13

           + Trình độ chuyên môn: Đại học: 7; Cao đẳng: 12

 + §¶ng viªn: 13                   

 + Gi¸o viªn hîp ®ång :           4  

2.Sè l­îng häc sinh.

Sè cã mÆt sau ngµy khai gi¶ng : 249 h/s

 + Khèi 6:             75 h/s                                    + Khèi 8:      47 h/s

 + Khèi 7:                       61 h/s                           + Khèi 9:      66 h/s

 - Sè chuyÓn ®i:     05                         

 - Sè chuyÓn ®Õn:  0                      

3. KÕ ho¹ch cô thÓ: chØ tiªu , biÖn ph¸p.

      + ChØ tiªu:

-Duy tr× sÜ sè hiÖn cã (249 h/s) tõ ®Çu ®Õn cuèi n¨m häc.

-Kh«ng ®Ó häc sinh bá häc. §¶m b¶o tû lÖ chuyªn cÇn 99,6 %

- Huy ®éng 100 % sè h/s líp 5 ®· hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh vµo líp 6.

- Gi÷ v÷ng thµnh tÝch ®¬n vÞ PCGD THCS, n©ng cao c¸c tiªu chuÈn phæ cËp. Cô thÓ:  Hå s¬ phæ cËp ®¶m b¶o ®ñ, râ rµng, cô thÓ, chÝnh x¸c vµ s¹ch sÏ th­êng xuyªn cËp nhËt c¸c sè liÖu trong phÇn mÒm PCGD.

      + BiÖn ph¸p thùc hiÖn:

-Ngay tõ ®Çu qu¸n triÖt tíi toµn thÓ gi¸o viªn vµ ®Æc biÖt lµ GVCN líp tÇm quan träng cña sè l­îng, coi ®ã lµ mét trong nh÷ng tiªu chuÈn ®Ó xÕp lo¹i thi ®ua ®èi víi gi¸o viªn. Do vËy, nhµ tr­êng thèng nhÊt giao sü sè tõng líp cho GVCN.

- Cã sæ theo dâi sÜ sè hµng ngµy, hµng  tuÇn, hµng th¸ng, hµng kú vµ c¶ n¨m häc qua sæ : Trùc ban, sæ ®éi, sổ điểm lớp, cña BGH.

- Ph©n c«ng gi¸o viªn chñ nhiÖm líp, ®Ó duy tr× ®­îc sü sè, gi¸o viªn chñ nhiÖm  lµ rÊt quan träng, do vËy ph¶i tham m­u víi BGH ph©n c«ng nh÷ng ®ång chÝ cã kinh nghiÖm. Cô thÓ lµ:

STT

Líp

SÜ sè

Hä vµ tªn GVCN

1

6A

39

Hoàng Thị Thắm

2

6B

36

Trần Thị Lan

3

7A

33

Hoµng ThÞ Lý

4

7B

28

Lê Thị Nga

5

8A

24

Nguyễn Thị Hằng

6

8B

23

Hoàng Thị Là

7

9A

30

Vũ Thị Thư

8

9B

36

Hoàng Thị Nhung

- KÕt hîp víi tr­êng TiÓu häc tæ chøc tèt viÖc tuyÓn sinh häc sinh ®· hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh TiÓu häc lªn líp 6 theo ®óng Quy chÕ tuyÓn sinh cña Bé GD&§T.

- §Èy m¹nh vµ ph¸t huy h¬n n÷a vai trß cña ®éi thiÕu niªn. §oµn thanh niªn, coi ®©y lµ nh÷ng ho¹t ®éng tèt mang tÝnh bÒn v÷ng ®Ó duy tr× sÜ sè.

- §Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, ®Æc biÖt lµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña héi phô huynh häc sinh khi cã häc sinh bá häc hoÆc cã t­ t­ëng bá häc.

- Phèi hîp chÆt chÏ viÖc qu¶n lý häc sinh tõ tr­êng ®Õn th«n vµ gia ®×nh häc sinh, khi cã häc sinh bá häc GVCN cÇn ®Õn vËn ®éng, ®ång thêi b¸o c¸o víi BGH ®Ó cã biÖn ph¸p vËn ®éng kÞp thêi gióp häc sinh trë l¹i tr­êng .

         - Tham m­u víi BGH cã khen th­ëng ®èi víi nh÷ng ®ång chÝ duy tr× tèt sĩ sè c¶ n¨m häc.

- Ph©n c«ng c¸n bé gi¸o viªn ®i ®iÒu tra d©n sè ®é tuæi (Tõ 0 ®Õn 60 tuæi) ë tõng th«n( Thùc hiÖn trong th¸ng 8/2016) cô thÓ lµ . Kết hợp với trường tiểu học với mầm non điều tra. Cụ thể:

  + Thôn Đa Cốc: Đ/c Hằng, Thư

  + Thôn Sơn Thọ: Đ/c Tâm, Cậy 

   - Phèi hîp víi tr­êng TiÓu häc, MÇm non ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu tra, rµ so¸t l¹i c¸c ®é tuæi trong diÖn ph¶i phæ cËp. Ph©n c«ng tæ phæ cËp rµ so¸t l¹i toµn bé hå s¬ h/s ®ang häc t¹i tr­êng , rµ so¸t l¹i tiªu chuÈn phæ cËp, bæ xung hå s¬ phæ cËp ®óng quy ®Þnh, hoµn thµnh hå s¬ phæ cËp trªn phÇn mÒm phæ cËp. 

- Vµo sæ §¨ng Bé danh s¸ch H/S líp 6, lµm häc b¹ líp 6.

-Tham m­u víi BGH thµnh lËp ban phæ cËp gåm:

   + ®/c Ph¹m Thµnh Nam -   Phã ban th­êng trùc

   + ®/c Hoàng Thị Cậy  -   Uû viªn

   + ®/c Nguyễn Thị Tố Uyên   -   Uû viªn

   + 8 GVCN líp lµ uû viªn.

- Tham m­u víi cÊc cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó gióp ®ì gi¸o viªn trong viÖc ®i ®iÒu tra PC tíi tõng hé gia ®×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn vÒ kinh phÝ ®Ó tæ phæ cËp hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao.                 

  - Hoµn thiÖn phÇn mÒm phæ cËp vµ c¸c lo¹i sæ s¸ch ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c PCGD n¨m 2017 trong th¸ng 9.                                     

                                              KiÕn X­¬ng, ngµy 17 th¸ng 8n¨m 2017

  duyÖt cña hiÖu tr­ëng                 Ng­êi x©y dùng kÕ ho¹ch          

 

 

 

                                                                PH¹M THµNH NAM                        

 

 

     

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 10 : 712
Năm 2020 : 3.170