Saturday, 31/10/2020 - 05:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH & THCS Nam Bình

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN

Trường THCS Nam Bình

 

Tr­êng thcs Nam B×nh

Sè: 02/ KHCM

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

                 §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

                                                                     Nam B×nh, ngµy  21 th¸ng 9 n¨m 2017

 

 

KÕ ho¹ch                                                                                         chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n

N¨m häc 2017 - 2018

 

PHÇN THø NHÊT

Nh÷ng c¨n cø XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

        - C¨n cø vµo v¨n b¶n sè 243/KH - GDTHCS ngµy 08/9/2017  vÒ kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc  2017 - 2018 cÊp THCS cña Phßng GD - §T KiÕn X­¬ng,

        - C¨n cø vµo v¨n b¶n 398/GD THCS ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2016 cña Phßng GD - §T KiÕn X­¬ng quy ®Þnh vÒ hå s¬ nhµ tr­êng, tæ chuyªn m«n vµ cña gi¸o viªn THCS,

       - C¨n cø vµo v¨n b¶n sè 01/KH - THCS ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 2017 vÒ kÕ ho¹ch chØ ®¹o nhiÖm vô n¨m häc 2017 - 2018 cña nhµ tr­êng,

       - C¨n cø vµo thùc tÕ cña nhµ tr­êng n¨m häc 2017 - 2018

 

PHÇN THø HAI

KÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc

 

 

          A/ NhiÖm vô chung:

 

  1. Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH 13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Tăng cường kỷ cương, nền nếp dạy và học; toàn ngành tích cực học tập và làm theo tấm gương của Bác, khắc phục những tiêu cực trong giáo dục :

2. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường phân cấp quản lý. Đổi mới cách dạy, cách học, cách kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện chương trình giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, gắn với định hướng nghề nghiệp và phân luồng giáo dục phổ thông:

 3. Tích cực chuẩn bị hệ điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sau năm 2018 :

3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, giáo viên các cấp học :

3.2. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị :

4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT,  phát huy tối đa hiệu quả hạ tầng CNTT vào quản lý và giảng dạy :

5. Cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho cán bộ giáo viên và học sinh :

          B/ NhiÖm vô cô thÓ:

I. C«ng t¸c sè l­îng vµ phæ cËp:

  1. ChØ tiªu:

          - TuyÓn 100% häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc vµo líp 6.

- Duy tr× sè l­îng; phÊn ®Êu kh«ng cã häc sinh bá häc trong n¨m häc.

- Tû lÖ chuyªn cÇn ®¹t 99.5% trë lªn.

- Gi÷ v÷ng thµnh tÝch ®¹t phæ cËp GD THCS mức độ 3

 2. BiÖn ph¸p:

a,Công tác số lượng

  - KÕt hîp tèt víi cÊp ñy, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr­êng ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi, ®¶m b¶o cho mäi häc sinh cã nhu cÇu ®Õn tr­êng ®Òu ®­îc ®i häc; quan t©m ®óng møc ®Õn con em c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, nh÷ng gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Ó c¸c em cã ®iÒu kiÖn ®Õn tr­êng.

     - Cã b¶ng theo dâi sÜ sè hµng ngµy, hµng tuÇn, hµng th¸ng; kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng häc sinh cã dÊu hiÖu bá häc ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch hîp.

     - §oµn TN, ®Æc biÖt lµ §éi TNTP HCM cã nhiÒu ho¹t ®éng néi, ngo¹i khãa phï hîp, sinh ®éng nh»m thu hót häc sinh vµo c¸c ho¹t ®éng GD.

     b. Công tác phổ cập:

Biện pháp thực hiện: Thức hiện theo quyết định thành lập Ban PCGD của chủ tịch UBND xã

- Thµnh lËp Ban lµm phæ cËp trường THCS d­íi sù ®iÒu hµnh cña Phã hiÖu tr­ëng

- Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, tham m­u víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó kiÖn toµn Ban chØ ®¹o c«ng t¸c phæ cËp GD THCS x·.

- Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên để xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện nhà trường.

- Phối hợp với trường Tiểu học và Mầm non điều tra theo phân công sau

THCS điều tra thôn Đa Cốc, Sơn Thọ

TH điều tra thôn Thái Cao, Đức Chính

MN điều tra thôn Phú Cốc, Trung Kiên

 - Giao nhiệm vụ cụ thể: Thôn Đa Cốc cô Hằng, Thư

 Thôn Sơn Thọ cô Tâm, Cậy

 Phụ trách nhập số liệu trên phần mềm : Nam, Uyên

- Bắt đầu thực hiện từ ngày 20/8 đối với các thôn và nhập trên máy tính từ ngày 5/9 theo lịch của PGD.

- Hoàn thiện sổ điều tra thống kê trước ngày 15/9

- Hoàn thiện phần mềm trước ngày 20/9

- Tổ chức tự kiểm tra ngày 22/9

- Hoàn thiện hồ sơ duyệt với PDG ngày 26/9

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đón đoàn kiểm tra của PGD theo lịch.

- Cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i hå s¬, sæ s¸ch theo ®óng quy ®Þnh cña Bé GD&§T. Th­êng xuyªn theo dâi, bæ sung vµo c¸c lo¹i sæ s¸ch.    

    

II. Gi¸o dôc đạo đức:

        * ChØ tiªu:

     - !00% Hs thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi quy, quy ®Þnh cña nhµ tr­êng, kh«ng cã Hs vi ph¹m ATGT, sö dông ph¸o næ.

     - KÕt qu¶ xÕp lo¹i HK cuèi n¨m häc:

 Lớp 7 thực hiện mô hình trường học mới: Loại tốt đạt 85,5% ( năm trước là 84%)

     loại khá 14,5%( Năm trước là 16%)

  Các khối 6,8,9

     + Lo¹i tèt: 81% ( n¨m häc tr­íc: 68,67%)

     + Lo¹i kh¸: 19% ( n¨m häc tr­íc lµ 29,5%)

Kh«ng cã häc sinh bÞ xÕp  HK lo¹i yÕu.

     * BiÖn ph¸p:

     - TiÕp tôc tæ chøc vµ thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, phong cách HCM”, g¾n kÕt chÆt chÏ víi cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng”, cuéc vËn ®éng “ Mçi thµy c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o” vµ phong trµo “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”. Tæ chøc cho häc sinh ký cam kÕt thùc hiÖn “ An toµn vÒ an ninh trËt tù” ngay tõ ®Çu n¨m häc.

     - Chó träng viÖc GD truyÒn thèng, lßng th­¬ng ng­êi cho häc sinh. Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng thiÕt thùc nh©n c¸c ngµy lÔ lín cña d©n téc, tuyÒn truyÒn ®Ó häc sinh tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng nh©n ®¹o, tõ thiÖn.

     - Gi¶ng d¹y nghiªm tóc vµ cã chÊt l­îng m«n GDCD, H§NG lªn líp. Coi träng viÖc GD ph¸p luËt, ATGT, phßng chèng tai n¹n th­¬ng tÝch, phßng chèng ma tóy,HIV/AIDS trong nhµ tr­êng, n©ng cao ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng cho HS. Đưa nội dung  giáo dục tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức HCM vào giảng dạy trong nhà trường

     - Mçi thÇy c« gi¸o ph¶i nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c vÒ GD ®¹o ®øc cho häc sinh. CÇn ph¶i kÕt hîp tèt gi÷a d¹y ch÷ víi d¹y ng­êi, ®ång thêi ph¶i lµ tÊm g­¬ng s¸ng ®Ó HS noi theo.

     - Quan tâm chỉ đạo việc thực hiện giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

     - Tổ chức tốt tuần sinh hoạt tập thể đầu năm. Nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c giê sinh ho¹t ®Çu tuÇn vµ c¸c tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn

     - §éi TN TP HCM ®ãng vai trß quan träng trong viÖc GD ®¹o ®øc cho HS. §éi cÇn b¸m s¸t c¸c H§ theo chñ ®Ò, chñ ®iÓm hµng th¸ng; sinh ®éng, hÊp dÉn c¸c ho¹t ®éng nh»m thu hót häc sinh; tæ chøc cho häc sinh kÓ chuyÖn vÒ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc cña B¸c Hå víi h×nh thøc phï hîp. Giáo dục lòng tin, chia sẻ tương thân tương ái, làm tốt công tác từ thiện nhân đãoây dựng phong trào cùng nhau tiến bộ.

     - §Æc biÖt chó träng c«ng t¸c GVCN líp. GVCN ph¶i th­êng xuyªn b¸m s¸t líp, n¾m b¾t ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng cña líp m×nh; th­êng xuyªn liªn hÖ víi phô huynh  ®Ó cïng kÕt hîp GD ®¹o ®øc cho HS. Hµng tuÇn, hµng th¸ng, GVCN tæ chøc, chØ ®¹o xÕp lo¹i HK mét c¸ch chÝnh x¸c, theo ®óng quy chÕ cña Bé. Chó träng x©y dùng ®éi ngò c¸n bé líp, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng cña häc sinh trong c¸c ho¹t ®éng cña líp, cña nhµ tr­êng

     - KÕt hîp chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ trong vµ ngoµi nhµ tr­êng t¹o m«i tr­êng lµnh m¹nh ®Ó gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh. Quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 III. Gi¸o dôc văn hóa:

 1. Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học

               * ChØ tiªu:

- 100% giáo viên thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch dạy học của  môn học do mình giảng dạy. Đảm bảo ít nhất mỗi học kì với mỗi môn phải xây dựng được 2 chủ đề dạy học. KHDH đảm bảo tính khoa học, hiệu quả.

     * Biện pháp

 BGH: Triển khai nội dung xây dựng kế hoạch dạy học cho toàn thể giáo viên từ cuộc hop đầu năm ngày 03/09/2017.

Tổ chuyên môn: Đã thực hiện chuyên đề dạy học theo chủ đề theo chỉ đạo của PGD vào tháng 4/2017. Hướng dẫn cho giáo viên cách xây dựng chủ đề đối với từng môn học.

Giáo viên: Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học các bộ môn theo sự phân công chuyên môn đầu năm.

 Các tổ thu và duyệt KHDH vào ngày 08/08/2017. BGH duyệt vào ngày 10/08/2017 và nộp về PGD Theo lịch của PGD.

2, Việc thực hiện chương trình và quy chế chuyên môn

*Chỉ tiêu

- 100% gi¸o viªn, tæ chuyªn m«n thùc hiÖn  nghiªm  tóc  néi  dung  ch­¬ng  tr×nh vµ biªn chÕ n¨m häc 2017 - 2018 cña Bé GD&§T. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện kế hoạch dạy học, thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã được BGH duyệt với PGD

- Tổ chức duy trì mô hình trường học mới với khối 7 và dạy Tiếng Anh thí điểm cho khối 6,7 đạt kế quả tốt.

- 100% gv tham gia đổi mới sinh hoạt chuyên môn trên và tổ chức các hoạt động chuyên môn trên THKN tối thiểu mỗi học kì có ít nhất 2 sản phẩm. Thạm gia nghiêm túc hiệu quả mô hình THM trên THKN theo chỉ đạo của PGD.

- 100% gi¸o viªn vµ c¸c tæ chuyªn m«n cã ®ñ c¸c lo¹i hå s¬, sæ s¸ch  phôc  vô  gi¶ng  d¹y  vµ n©ng cao qu¶n lý chuyªn m«n:

          + Cã ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ theo quy ®Þnh 398/ GDTHCS ra ngµy 08/09/ 2016 cña phßng GD&§T KiÕn X­¬ng.

          + Ghi ®óng, ghi ®ñ, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ sù nhÊt qu¸n gi÷a c¸c lo¹i hå s¬ theo ®óng yªu cÇu.

- Sinh ho¹t chuyªn m«n  tæ, tr­êng ®óng lÞch, ®óng thêi gian  quy ®Þnh.  Néi dung võa ph¶i ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng, võa ph¶i chó träng vÒ  mÆt  chÊt  l­îng, cïng víi viÖc tËp trung gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cßn v­íng m¾c. Tích cực sử dụng trang web Trường học kết nối, trao đổi chuyên môn giữa các thành viên trong tổ bộ môn , giữa các trường trong cụm và trong huyện trên trường học kết nối.

- Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh mét c¸ch chÝnh x¸c, c«ng b»ng  theo ®óng c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña Bé GD&§T.    

          * BiÖn ph¸p thùc hiÖn:

  Phân công chuyên môn hợp lí trên cơ sở đội ngũ hiện có

A.Tổ KHTN

STT

Họ và tên

Chuyên môn đảm nhiệm

Số tiết

1

Lê Thị Nga

8 Toán 7 + 4 CN 7B + 3 TT

15

2

Hoàng Thị Cậy

4 Hoá8 + 4 Hóa 9+ 4Sinh 6AB+3CTCD +

15

3

Nguyễn Thị Hằng

8 Toán 8  + 4 CN 8A + 4Thiết bị

16

4

Phạm Thành Nam

8 Toán 9

8

5

Hoàng Thị Là

4 Sinh 9 + 4 Sinh 8  + 4 Sinh 7  +  4 CN 8B

16

6

Nguyễn Thị Tâm

6 Toán 6B  +  4 C.N 6 + 3C.N 7

13

7

Đỗ Văn Hùng

12 TD 7,8,9 + 6 QLĐ + 2 Thanh tra

20

8

Bùi Thị Mơ

16 Tin 6,7,8,9

16

9

Vũ Thị Hiền

2 Lí 7 +  2Lí 6  +2 Lý 8  + 4C.N8 + 4 TD6

14

10

Vũ Thị Anh

4 Lý 9 + 2 CN 9 + 4Toán 6A

10

B- Tổ KHXH

STT

Họ và tên

Chuyên môn đảm nhiệm

Số tiết

1

Vũ Thị Thư

4 Anh 9 +6 Anh 8 +4CN9B +3TT

17

2

Mai Thị Đường

8 Văn 8 + 10 TPT

18

3

Trần Thị Lan

2 Địa 6 + 4 Địa 7 +2 Địa 8 + 4 Địa 9 + 4CN6B + 2NC

18

4

Hoàng Thị Thắm

6Anh 6 + 6 Anh7 + 4CN6A

16

5

Đặng Văn Choan

8Nhạc 6789+ 6MT678 + 2Cd 6

16

6

Hoàng Thị Lí

8 Văn 7 + 2 Sử 9 + 4CN7A + 2 Sử 8 +CD8

20

7

Hoàng Thị Nhung

4CN9B + 10 Văn 9 + 2 CD

16

8

Hoàng Thị Hiền

8 Văn6+ 2 Sử 6 +4 Sử 7 +2 CD7

16

 

 

           N¾m ch¾c c¸c lo¹i v¨n b¶n vÒ gi¸o dôc:

          - Mçi thÇy c« gi¸o ph¶i n¾m ch¾c c¸c lo¹i v¨n b¶n cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c d¹y vµ häc ®Ó hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ s©u s¾c vÒ vai trß, tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n ®èi víi c«ng viÖc.

          - CÇn t×m hiÓu kü mét sè lo¹i v¨n b¶n sau:

          + LuËt gi¸o dôc,

          + LuËt c«ng chøc, viªn chøc,

          + §iÒu lÖ tr­êng Phæ th«ng,

          + C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña Së, Phßng vµ cña nhµ tr­êng trong n¨m häc.

          Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh, quy chÕ chuyªn m«n:

          *  Thùc hiÖn nghiªm tóc néi dung, ph©n phèi ch­¬ng tr×nh vµ biªn chÕ n¨m häc  2017 - 2018 cña Bé GD&§T vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc  hiÖn  nhiÖm  vô n¨m häc 2017 - 2018. Cô thÓ lµ mçi n¨m häc cã 37 tuần đối với khối 6,8,9 và 35 tuần đối với khối 7 học theo mô hình trường học mới (Häc k× I : 19 tuÇn, häc k× II : 18 tuÇn) trªn c¬ së gi÷ nguyªn tæng sè tiÕt häc dµnh cho c¸c m«n häc, ®iÒu chØnh thêi  l­îng vµ tÝch hîp mét sè ho¹t ®éng gi¸o dôc, gi¶m  sè  tiÕt  häc  hµng  tuÇn. D¹y  m«n ¢m nh¹c vµ m«n Mü thuËt ë tÊt c¶ c¸c khèi líp. Ph­¬ng ¸n d¹y häc  2  m«n  nµy  ë  líp 9 theo ®óng h­íng dÉn cña Së GD&§T (d¹y m«n Mü thuËt ë häc k× I, m«n ¢m nh¹c ë  häc k× II). Víi m«n C«ng nghÖ 9, thèng nhÊt trong toµn huyÖn thùc hiÖn m« ®un l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ. Thùc hiÖn nghiªm tóc KHDH đã duyệt với BGH đầu năm

- D¹y ®óng, d¹y ®ñ c¸c m«n theo quy ®Þnh ë c¸c khèi líp, tuyÖt  ®èi  kh«ng  c¾t  xÐn  ch­¬ng tr×nh.

- Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc  ®­îc  quy  ®Þnh : Gi¸o  dôc  tËp  thÓ, gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp, gi¸o dôc h­íng nghiÖp, gi¸o duc nghÒ phæ th«ng, giáo dục kĩ năng sống, hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT

- Hå s¬: Hå s¬ cña chuyªn m«n nhµ tr­êng, cña 2 tæ vµ cña  c¸  nh©n  ®Çy  ®ñ  vÒ  sè  l­îng, ®óng quy ®Þnh vÒ néi dung, chÊt l­îng tèt. VÒ sè l­îng vµ néi dung c¸c lo¹i hå  s¬ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh 398 cña phßng GD&§T.

          Cô thÓ lµ:

 VÒ sè l­îng:

          - Hå s¬ cña tæ chuyªn m«n gåm:

          + KÕ ho¹ch ho¹t ®éng chuyªn m«n cña tæ.

          + NghÞ quyÕt sinh ho¹t chuyªn m«n cña tæ (lưu ý nội dung đổi giờ, dạy thay).

          + Sæ tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng chuyªn m«n cña tæ.

          + Sæ triÓn khai néi dung c¸c cuéc häp tæ.

          + Sæ ký duyÖt gi¸o ¸n.

         - Hå s¬ chuyªn m«n cña tõng gi¸o viªn:

          + KÕ ho¹ch dạy học của từng bộ môn.

          + Gi¸o ¸n.

          + Sæ ®iÓm bé m«n.

          + Sæ dù giê.

          + LÞch b¸o gi¶ng.

          + Sæ ghi chÐp c¸c cuéc häp.

          + Sæ chñ nhiÖm. (nÕu lµ GVCN)

          VÒ néi dung c¸c lo¹i hå s¬ theo ®óng h­íng dÉn cña Phßng GD-§T.

          * L­u ý mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hå s¬:

          - Hå s¬ chung:

          + Sæ gäi tªn vµ ghi ®iÓm:

          . GVCN hoµn thiÖn ®Çy ®ñ trang s¬ yÕu lý lÞch häc sinh, danh s¸ch häc sinh ngay tõ ®Çu n¨m häc. Ghi ®óng, ghi ®Çy ®ñ c¸c néi dung theo yªu cÇu cña sæ. Trang SYLLHS cÇn ®èi chiÕu l¹i víi giÊy khai sinh.

          . Th­êng xuyªn cËp nhËt viÖc ®iÓm danh vµ cËp nhËt ®iÓm trong sæ, kiểm diện từ ngày 17/8/2017

          . H¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt viÖc söa ch÷a ®iÓm trong sæ; chÊm døt viÖc söa ®iÓm kh«ng ®óng quy ®Þnh vµ viÖc thay trang trong sæ.

          . Thèng nhÊt ghi sæ b»ng bót bi mùc ®en; vµo ®iÓm ph¶i ghi con sè ®óng quy ®Þnh theo th«ng t­ 58.

          + Sæ ®Çu bµi:

          . GVCN hoµn thiÖn c¸c thñ tôc cña trang ®Çu sæ.

          . GV bé m«n sau mçi tiÕt d¹y cÇn phª sæ ngay. Xếp loại tiết học bằng cho điểm, lời nhận xét phải khớp với cho điểm. (Đã có hướng dẫn cụ thể)

          . Cuèi tuÇn, GVCN líp tæng kÕt ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh. Sau tiÕt sinh ho¹t cuèi tuÇn, GVCN thu sæ ®Çu bµi vµ nép cho PHT .

  • Hå s¬ hai tæ chuyªn m«n:

+ NghÞ quyÕt ghi râ rµng, ®óng víi néi dung sinh ho¹t tæ . PhÇn  cuèi  cña  mçi  buæi häp, trong nghÞ quyÕt cÇn ghi râ tû lÖ biÓu quyÕt cña tæ  viªn vµ ch÷ ký cña  th­  ký  vµ  tæ tr­ëng (hoÆc tæ phã).

           + Sæ tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Tæ  cÇn ghi ®Çy  ®ñ , chÝnh  x¸c  c¸c  mÆt ho¹t ®éng cña tæ viªn, cÇn l­u ý ghi chÐp t×nh h×nh thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n cña  tæ  viªn tõng ngµy, tõng tuÇn.

          + Sæ ký duyÖt gi¸o ¸n ph¶i ghi râ: M«n - Líp - Gi¸o viªn  gi¶ng  d¹y , ®¸nh  gi¸  viÖc so¹n gi¸o ¸n vµ ph¶i cã ch÷ ký cña gi¸o viªn.

          - Hå s¬ cña gi¸o viªn:

          + Gi¸o ¸n: So¹n míi 100%; néi dung ph¶i b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng theo ch­¬ng tr×nh gi¶m t¶i cña Bé GD - §T; bµi so¹n cÇn thÓ hiÖn râ ho¹t ®éng cña GV vµ häc sinh; h×nh thøc, bè côc cña mét bµi so¹n cÇn cã sù thèng gi÷a c¸c tiÕt d¹y vµ cã sù thèng nhÊt gi÷a c¸c gi¸o ¸n, ®Çy ®ñ c¸c b­íc lªn líp.Thực hiện tốt việc dạy theo chủ đề, lưu ý các chuyên đề tích hợp , liên môn

          §èi víi gi¸o ¸n so¹n trªn m¸y vi tÝnh: GV so¹n ph¶i cã tr×nh ®é tin häc, sö dông thµnh th¹o vi tÝnh; ph¶i cã ph­¬ng tiÖn phôc vô viÖc so¹n; ®­îc hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng cho phÐp. VÒ néi dung vµ h×nh thøc cña mét gi¸o ¸n in vi tÝnh, ngoµi c¸c yªu cÇu chung cña mét gi¸o ¸n nh­ trªn, cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: Ngµy so¹n ph¶i ®¸nh vi tÝnh; trªn ®Çu c¸c trang ghi “ Bµi so¹n m«n……”, d­íi c¸c trang ghi “ Hä tªn, tr­êng, n¨m häc”; ch÷ viÕt chuÈn, thèng nhÊt ph«ng ch÷.

          + Hå s¬:

 C¸c lo¹i hå s¬ kh¸c ®¶m b¶o yªu cÇu nh­ n¨m häc tr­íc.

          * Thùc hiÖn chÕ ®é sinh ho¹t chuyªn m«n ®óng quy ®Þnh:

          -   LÞch sinh ho¹t chuyªn m«n cña tr­êng: 01 buæi/ th¸ng vµo chiÒu thø 6 tuÇn 1 cña th¸ng.

          - Sinh ho¹t tæ chuyªn m«n: 04 kú/ 1th¸ng  

          - Néi dung sinh ho¹t chuyªn m«n cÇn tËp trung x©y dùng c¸c chuyªn ®Ò vµ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng c¸c chuyªn ®Ò nh»m th­c hiÖn viÖc ®æi míi ph­¬ng  ph¸p  d¹y  vµ  n©ng  cao  chÊt l­îng hiÖu qu¶ d¹y cña thÇy vµ chÊt l­îng häc cña trß trªn c¶ 3 ph­¬ng diÖn: Xö lý  quan  hÖ thÇy - trß trong qu¸ tr×nh d¹y häc, gi¸o viªn víi viÖc sö dông c«ng cô vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i, gi¸o viªn víi viÖc lµm sinh ®éng ho¸ kiÕn thøc víi thùc  tiÔn  ®Ó  khai  th¸c  vµ  ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong häc tËp cña häc sinh. Th¶o luËn nh÷ng vÊn ®Ò cßn v­íng m¾c trong chuyªn m«n cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p thèng nhÊt vµ h÷u hiÖu.

        - Triển khai và thực hiện công văn số 5555 của BGD về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra.

          - Tất cả các nội dung sinh hoạt của tổ chuyên môn phải được thể hiện thông qua Trường học kết nối. Đây cũng là nội dung PGD và SGD sẽ kiểm tra trực tuyến các đơn vị

  • Chuyªn ®Ò lµm cÇn ®¶m b¶o c¸c b­íc sau:

          + Chän ®Ò tµi: võa ph¶i, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña nhµ tr­êng, cña  tæ  chuyªn  m«n. Giao cho gi¸o viªn cã ®ñ n¨ng lùc viÕt phÇn lý luËn. Khi viÕt cÇn  chó  ý  bè  côc :  Lý  do chän ®Ò tµi - nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn chuyªn ®Ò - kÕt luËn.

+ Gi¸o viªn ®­îc ph©n c«ng viÕt phÇn lý luËn th«ng qua tæ ®Ó tæ viªn ®ãng gãp  ý kiÕn.

+ Ph©n c«ng gi¸o viªn d¹y minh ho¹, rót kinh nghiÖm.

+ Tæ tr­ëng b¸o c¸o qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò cho ban gi¸m hiÖu.

     + Tæ tr­ëng vµ tæ phã ph¶i bµn b¹c lªn kÕ ho¹ch cô thÓ, kÓ c¶ dù trï kinh phÝ.

 - Trong n¨m häc nµy, c¨n cø vµo t×nh h×nh vµ yªu cÇu thùc tÕ cña nhµ tr­êng, BGH chØ ®¹o 2 tæ chuyªn m«n lµm tèt c¸c chuyªn ®Ò sau:

          1, Tæ khoa häc x· héi: Rèn kĩ năng nghe cho hs THCS ( thực hiện tháng 10,11), Dạy học theo chủ đề tích hợp môn ngữ văn (thực hiện tháng 2,3).

          2, Tæ khoa häc tù nhiªn: Chuyên đề Bàn tay nặn bột đối với môn Sinh học, thực hiện tháng 11/2017.Ph­¬ng ph¸p «n tËp m«n To¸n cho häc sinh líp 8  thực hiện tháng 3/2018

          - Tæ tr­ëng hai tæ cÇn cö cô thÓ tæ viªn lµm chuyªn ®Ò, chó ý tÝnh thiÕt thùc, hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc, tr¸nh h×nh thøc, qua loa. NÕu cÇn hç trî vÒ chuyªn m«n, tæ tr­ëng chñ ®éng ®Ò xuÊt ®Ó BGH cã kÕ ho¹ch hç trî.

          * TÝch cùc ®æi míi c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ häc sinh:

          - Thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, cho ®iÓm, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo ®óng Quy chÕ ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh THCS vµ THPT ( Ban hµnh kÌm theo th«ng t­ sè: 58/2011/TT - BGD §T ngµy 12/ 12/ 2011 cña Bé GD&§T (nhµ tr­êng ®· sao in cho mçi gi¸o viªn 1 b¶n). Thùc hiÖn cho ®iÓm xÕp lo¹i häc sinh nghiªm tóc, chÝnh x¸c, kh¸ch quan, c«ng b»ng, tr¸nh t×nh tr¹ng n©ng ®iÓm, ch÷a ®iÓm mét c¸ch tuú tiÖn. Xö lý nghiªm kh¾c mäi tr­êng hîp vi ph¹m trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh; tuyÖt ®èi kh«ng cÊy ®iÓm. Yªu cÇu GV gi÷ l¹i tÊt c¶ c¸c bµi kiÓm tra 1 tiÕt trë lªn    ( sau khi ®· tr¶ cho HS xem).

          - Sö dông tèt sæ kiÓm tra ®¸nh gi¸ häc sinh. Trong ®ã l­u ý kh©u ra ®Ò kiÓm tra theo ma trËn. Hai tæ chuyªn m«n, tõng gi¸o viªn cÇn nghiªm tóc tiÕp tôc nghiªn cøu vÒ ma trËn ®Ò, ®¶m b¶o viÖc ra ®Ò chÝnh x¸c, khoa häc, phï hîp vµ ph©n lo¹i ®­îc ®èi t­îng häc sinh.

                    Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc dạy thêm:

* Yªu cÇu:

- Gv d¹y thùc hiÖn nghiªm tóc quy ®Þnh nh­ d¹y chÝnh khãa: Ph¶i cã gi¸o ¸n; gi¸o ¸n ph¶i so¹n tr­íc 1 tuÇn vµ ph¶i ®­îc tæ tr­ëng ( phã TT) ký duyÖt.

- Gi¸o ¸n so¹n ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c b­íc lªn líp. Néi dung kiÕn thøc b¸m s¸t víi ch­¬ng tr×nh, bµi häc buæi s¸ng, so¹n theo chuyªn ®Ò. Cô thÓ néi dung bµi so¹n gåm 3 phÇn:

+ PhÇn 1: Cñng cè lý thuyÕt kü n¨ng,

+ PhÇn 2: Bµi tËp thùc hµnh c¬ b¶n,

+ PhÇn 3: Bµi tËp n©ng cao.

GV cÇn ph¶i c¨n cø vµo tõng ®èi t­îng cô thÓ cña tõng líp ®Ó so¹n bµi cho phï hîp. Tuy nhiªn cÇn ­u tiªn vµ dµnh thêi gian nhiÒu cho viÖc lµm bµi tËp thùc hµnh c¬ b¶n ®Ó ®a sè häc sinh n¾m ®­îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n. PhÇn bµi tËp n©ng cao chØ chiÕm mét tû lÖ nhá.

* M«n häc: Ng÷ v¨n, To¸n vµ TiÕng Anh.

* Thêi gian häc: ChiÒu  thø 2, 3, 4. Mçi buæi häc 4 tiÕt, tiÕt 1 vµo lóc 14h00, häc 2 ca. Ra ch¬i gi÷a buæi 15 phót.

* L­u ý: Gi¸o viªn tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc sö dông quü thêi gian d¹y thªm ®Ó d¹y bµi míi hoÆc lµm viÖc kh¸c.

Sau mçi th¸ng, gi¸o viªn cho häc sinh lµm bµi kiÓm tra ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc häc cña HS, tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh cho phï hîp.

  • Trªn c¬ së c¸c ®Çu s¸ch hiÖn cã, theo ®Ò nghÞ cña GV gi¶ng d¹y, CB phô tr¸ch th­ viÖn chñ ®éng rµ so¸t l¹i ®Ó mua bæ sung c¸c lo¹i s¸ch.

* Chỉ tiêu:

- Thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của SGD, PDG về các quy định dạy thêm, học thêm.

- 100% học sinh tham gia học thêm có đơn và chữ kí của phụ huynh.

- Thực hiện dạy 3 buổi trên tuần

- Thực hiện thu chi theo đúng hướng dẫn của PGD

* Biện pháp:

      - Đội ngũ giáo viên đăng ký tham gia dạy thêm (có danh sách và đơn đăng ký tham gia dạy thêm kèm theo) có đủ trình độ, năng lực chuyên môn theo quy định, có nguyện vọng và lòng nhiệt tình, trách nhiệm khi tham gia dạy thêm trong nhà trường.

Phân công cụ thể như sau:

 

STT

Hä vµ tªn

Trình độ

Chuyªn m«n ®¶m nhiÖm

Ghi chú

1

Lª ThÞ Nga

CĐSP

To¸n 7

 

2

NguyÔn ThÞ T©m

CĐSP

 To¸n 6

 

3

Phạm Thành Nam

ĐHSP

To¸n 9

PHT

4

NguyÔn ThÞ H»ng

ĐHSP

To¸n 8

 

5

Vũ Thị Hà Anh

CĐSP

Toán 6

 

6

Hoàng Th Lí

CĐSP

Văn 6

 

7

Vò ThÞ Th­

ĐHSP

Anh 8-9

 

8

Hoµng ThÞ Th¾m

CĐSP

Anh 6-7

 

9

Mai ThÞ §­êng

ĐHSP

Văn 8

 

10

Hoàng Thị Hiền

CĐSP

Văn 7

 

11

Hoàng Thị Nhung

ĐHSP

Văn 9

 

 

 

3. Chất lượng đại trà.

* Chỉ tiêu:

+ TØ lÖ häc sinh ®­îc xÕp lo¹i häc lùc cuèi kú, cuèi n¨m häc:

Khối 7 theo mô hình trường học mới: Loại hoàn thành tốt: 20%( năm trước 14%). Loại hoàn thành 80%( năm trước 86%)

  Khối 6,8-PhÊn ®Êu kÕt qu¶ xÕp lo¹i häc lùc : Giái : 28% ( n¨m häc tr­íc 26,14%); kh¸: 42% ( n¨m häc tr­íc 30,68% ). Gi¶m tû lÖ häc sinh xÕp lo¹i yÕu xuèng d­íi 3% ( n¨m häc tr­íc: 10,08% ).

          - Sau khi kiÓm tra l¹i kh«ng cã häc sinh xÕp lo¹i häc lùc lo¹i yÕu, kh«ng ®Ò t×nh  tr¹ng  häc  sinh  xÕp lo¹i häc lùc lo¹i giái kh«ng thi ®ç vµo THPT vµ m«n thi bÞ ®iÓm kh«ng.

  • TiÕp tôc tæ chøc thËt tèt c¸c kú kiÓm tra, ®¸nh gi¸ trong n¨m häc.

     -    PhÊn ®Êu häc sinh líp 9 ®¹t TNTHCS 100%. Trong ®ã:

          + Lo¹i giái: 38,0% ( n¨m häc tr­íc: 35,6%)

          + Lo¹i kh¸: 40.0% ( n¨m häc tr­íc: 25,4%). Không có hs không đủ điều kiện xét tốt nghiệp

* Biện pháp

         * Thùc hiÖn nghiªm tóc thêi gian ra vµo líp.

          Gi¸o viªn khai th¸c vµ sö dông cã chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ 45' cña tiÕt d¹y, thùc hiÖn nghiªm tóc kû luËt lao ®éng, kh«ng bá giê, ®æi giê tuú  tiÖn ; ra  vµo  líp  ®óng  quy  ®Þnh, thùc hiÖn nghiªm tóc thêi khãa biÓu.

          * TiÕp tôc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc:

          - GV cÇn ®Çu t­ thêi gian nghiªn cøu, so¹n bµi cã chÊt l­îng, trong ®ã ®Æc biÖt chó ý hÖ thèng c©u hái vµ sù ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc tæ chøc d¹y häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, høng thó cña häc sinh.

          - Sö dông hîp lý, khoa häc vµ hiÖu qu¶ c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i ®Ó hç trî viÖc gi¶ng d¹y; sö dông th­êng xuyªn ®å dïng, thiÕt bÞ d¹y häc s½n cã

          - Nhµ tr­êng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn ®i häc ®¹i häc, dù c¸c líp båi d­ìng chuyªn m«n- nghiÖp vô, lý luËn chÝnh trÞ. Mçi GV ph¶i cã ý thøc tù häc tËp, tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt.

- TiÕp tôc tæ chøc c¸c kú kiÓm tra nghiªm tóc, ®óng quy chÕ nh»m ph¶n ¸nh kh¸ch quan, c«ng b»ng viÖc häc cña häc sinh vµ d¹y cña gi¸o viªn. N¨m häc nµy, Phßng GD - §T sÏ kiÓm so¸t chÆt chÏ chÊt l­îng d¹y, häc líp 9 cña c¸c tr­êng qua c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra chuyªn m«n, c«ng t¸c coi, chÊm kiÓm tra chÊt l­îng cuèi kú vµ cuèi n¨m; lÊy chÊt l­îng häc sinh líp 9 vµ kÕt qu¶ thi tuyÓn sinh vµo líp 10 THPT lµm mét trong nh÷ng tiªu chÝ quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i thi ®ua c¸c tr­êng.

4. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

4.1.Thi khảo sat học sinh giỏi văn hóa

*ChØ tiªu:

- Thi häc sinh giái líp 9 cÊp tØnh : HiÖn ®ang cã  03 HS ®ang theo häc m«n Tiếng Anh t¹i Bình Định phÊn ®Êu sÏ ®­îc vµo ®éi tuyÓn vµ ®i thi cã gi¶i.

     - Tham dù ®Çy ®ñ c¸c m«n theo quy ®Þnh cña Phßng GD&§T(To¸n, Ng÷ v¨n, TiÕng Anh 8).

     - 100% ®éi tuyÓn tham dù ®Òu cã häc sinh ®¹t gi¶i. PhÊn ®Êu toµn ®oµn xÕp thø 18 trë lªn ( n¨m häc tr­íc xÕp thø 23).

 

 

 Cô thÓ xÕp thø c¸c m«n nh­ sau:

Khèi

To¸n

V¨n

TiÕng Anh

XT:2016-17

XT:2017-18

XT:2016-17

XT:2017-18

XT:2016-17

XT:2017-18

6

10

10

24

20

 

 

7

22

10

33

20

 

 

8

24

      20

7

20

24

20

     * BiÖn ph¸p thùc hiÖn:

     - GV båi giái ph¶i kÕt hîp chÆt chÏ víi GVCN vµ c¸c GV bé m«n kh¸c ®Ó lùa chän ®èi t­îng HS cho chÝnh x¸c.

     - Thùc hiÖn gi¶ng d¹y nghiªm tóc c¸c giê chÝnh khãa vµ d¹y thªm.

     - KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a d¹y chÝnh kho¸, häc thªm vµ båi  giái. §¶m b¶o  tÝnh  kÕ  thõa,

liªn tôc vµ ph¸t triÓn t­ duy cho häc sinh. Trong ®ã lÊy c¸c giê d¹y chÝnh kho¸ lµ nÒn t¶ng ®Ó n©ng cao kiÕn thøc. CÇn ®Æc biÖt quan t©m tíi viÖc rÌn  luyÖn  kÜ  n¨ng  thùc  hµnh  cho häc sinh. Song song víi viÖc cñng cè nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, cÇn  chó  ý  n©ng  cao  kiÕn thøc ë gihọc thêm vµ båi giái.

     - GV båi giái ph¶i cã kÕ ho¹ch båi giái. KÕ ho¹ch cµng cô thÓ, chi tiÕt cµng tèt. KÕ ho¹ch båi giái ph¶i ®Þnh h×nh ®­îc môc tiªu phÊn ®Êu, c¸c biÖn ph¸p cô thÓ, ®Æc biÖt trong kÕ ho¹ch ph¶i cô thÓ hãa ®­îc viÖc lµm trong tõng thêi gian cô thÓ.

     - Gi¸o ¸n båi giái cÇn quan t©m ®Õn 2 vÊn ®Ò lín: n©ng cao kiÕn thøc vµ rÌn kü n¨ng thùc hµnh( kü n¨ng lµm bµi cho HS). Trong ®ã n©ng cao kiÕn thøc lµ nÒn t¶ng, lµ cèt lâi.

     - N¨m häc nµy, Phßng tæ chøc kh¶o s¸t HSG c¸c m«n: Ng÷ v¨n, To¸n, ë c¸c khèi 6,7,8. M«n TiÕng Anh khèi 8). Thêi gian tæ chøc KS: ®Çu th¸ng 4 n¨m 2018.

     - Ph©n c«ng gi¸o viªn båi d­ìng HSG:

Khèi

M«n

GV phô tr¸ch

6

 

 

V¨n

Hoàng Thị Hiền

To¸n

Vũ ThÞ Hà Anh

7

V¨n

Hoàng Thị Lí

To¸n

Lê Thị Nga

8

V¨n

Mai ThÞ §­êng

To¸n

NguyÔn ThÞ H»ng

TiÕng Anh

Vò ThÞ Th­

     - Thêi gian båi giái: ChiÒu thø 6, 7 hµng tuÇn b¾t ®Çu tõ Tuần 8. Tõ ®Çu kú II, nhµ tr­êng bè trÝ d¹y 3 buæi/tuÇn.

     4.2. Thi học sinh giỏi qua mạng

 Chờ văn bảng hướng dẫn của PGD và cấp trên

5. Ôn thi vào THPT

* Chỉ tiêu:

  • PhÊn ®Êu thi vµo líp 10 THPT xÕp tõ thø 20 trë lªn (n¨m tr­íc xÕp thø 26)
  • Điểm 5 trở lên đối với các môn như sau:

Môn

Điểm 5 trở lên

2016-2017

2017-2018

Tỉ lệ

XT

Tỉ lệ

XT

Văn

58,49

32

65.0

18

Toán

73,58

21

80.5

15

Môn thứ 3(Sử)

67,92

19

70.0

13

Toàn trường

98,11

26

100

20

* Biện pháp:

- Phân công giáo viên có kinh nghiệm trong dạy ôn thi vào THPT giảng dạy các môn Toán, Ngữ văn...

- Phân loại đối tượng học sinh khối 9 thông qua các đợt kiểm tra giữa học kì, cuối học kì và cuối năm để phân loại đối tượng học sinh qua đó có kế hoach giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng.

- Định hướng cho học sinh chọn trường sao cho phù hợp với khả năng của từng học sinh, tránh hiện tượng học sinh có lực học trung bình đăng kí thi vào THPT Nguyễn Du.

- Trong năm học sẽ tăng cường số buổi học thêm cho khối 9 từ Tuần 8 đối với hai môn Toán và Ngữ văn để giáo viên có thời gian ôn luyện và rèn kĩ năng làm bài cho học sinh.

- Từ tháng 5 sẽ tiến hành ôn theo sự chỉ đạo của PGD, có khảo sát thông báo kết quả cho phụ huynh, qua đó giúp cho các bậc phụ huynh và học sinh lựa chon trường thi sao cho phù hợp với năng lực của HS.

6.Khảo sát giáo viên giỏi các cấp.

* Chi tiªu:

Có ít nhất 5 gv đăng kí gvg cấp huyện trở lên

STT

Họ và Tên

Môn

Danh hiệu

Ghi chú

1

Hoàng Thị Là

Sinh

GVGH

 

2

Mai Thị Đường

        Văn

GVGH

 

3

Trần Thị Lan

Địa

GVGH

 

4

Vũ Thị Thư

Anh

GVGH

 

5

Đặng Văn Choan

Âm nhạc

GVGH

 

* BiÖn ph¸p thùc hiÖn:

- Thùc hiÖn nghiªm tóc quy ®Þnh, nÒ nÕp chuyªn m«n cña nhµ tr­êng.

- Tham dù ®ñ sinh ho¹t chuyªn m«n tr­êng vµ  nh»m rót  kinh  nghiÖm  cña  viÖc

gi¶ng d¹y.

- Tham kh¶o c¸c bµi gi¶ng ®¹t kÕt qu¶ cao qua c¸c k× héi gi¶ng c¸c  cÊp  ë  c¸c  n¨m  tr­íc.

-  Khi cã th«ng b¸o vÒ kÕ ho¹ch tæ chøc khảo sát cña phßng GD §T, tæ chuyªn m«n ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ, chuÈn bÞ tèt nh»m ®¸p øng cho đợt khảo sát ®¹t kÕt qu¶ cao.

     - Nhµ tr­êng, tõng gi¸o viªn ®éng viªn kÞp thêi c¶ vÒ tinh thÇn lÉn  vËt  chÊt, khuyÕn khÝch gi¸o viªn tham dù.

- Tõng gi¸o viªn tù häc hái, båi d­ìng ®Ó n©ng  cao  tr×nh  ®é  so¹n  gi¶ng , sö  dông thµnh th¹o gi¸o ¸n ®iÖn tö, khai th¸c cã hiÖu qu¶ nh÷ng kiÕn thøc trªn m¹ng phôc  vô  cho viÖc gi¶ng d¹y.

7. Hội thi KHKT

* Chỉ tiêu:

- Thành lập đội tuyển tham gia cấp cụm trường vào 11/10/2017, đạt giải Nhất cụm

* Biện pháp:

- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của PGD đến tất cả các đồng chí giáo viên và học sinh về cuộc thi KHKT dành cho HS khối 9.

- Giao cho tổ KHTN thực hiện, phân công giáo viên hướng dẫn học sinh chon ý tưởng sau đó xây dụng kế hoạch cụ thể báo cáo với tổ và BGH

- Tham gia thi cấp cụm vào ngày 11/10/2017 .

     8. HKPĐ các cấp

      * Chỉ tiêu

- Xếp thứ nhất cụm thể thao

- Có cá đội bóng chuyền nam, nữ, bong rổ nữ,cầu lông nam…tham gia HK cấp huyện.

- Đội bóng rổ nữ xếp nhất huyện và được tham gia HK cấp tỉnh đạt từ giải ba trở lên

*Biện pháp

- Gv GDTC có kế hoạch xây dựng các đội tuyển ngay từ đầu năm để trình BGH duyệt

- Dạy học nghiêm túc các giờ thể dục chính khóa

- Tổ chức tốt KH cấp trường dịp 20/11, trên cơ sở đó thành lập các đội thể thao của nhà trường. Có kế hoạch đầu tư cho các đội mũi nhọn như bóng chuyền nam, nữ, bong rổ nữ, cầu lông nam….

 - Làm tốt công tác xã hội hóa để xây dựng các đội thể thao thành tích cao của nhà trường. Tạo điều kiện tốt nhất để các em tập luyện

   9. Các cuộc thi khác do PGD,SGD...tổ chức

 9.1. Thi dạy học tích hợp cho gv và vận dụng kiến thức liên môn cho hs

       * Chỉ tiêu:

         - 100% gv tham gia, có đủ số bài nộp, chất lượng tốt về PGD

         - Mỗi lớp có ít nhất 3 bài dự thi thuộc phân môn của tổ KHXH và 3 bài của tổ KHTN các em học sinh tham gia, có bài nộp về PGD, có 4 bài đc tham gia cấp Huyện và Tỉnh

      * Biện pháp:

        - Thành lập ban tổ chức cuộc thi cấp trường, tổ chức chấm thi nghiêm túc chọn các bài chất lượng thâm gia các cuộc thi cấp huyện

        - Phát động đến tất cả các em học sinh tham gia nhiệt tình vào cuộc thi

        - Phân công các đồng chí GVCN hướng dẫn học sinh của lớp mình tham gia

        - Nộp đầy đủ số lượng theo quy định về nhà trường đúng thời gian quy định

        - Nhà trường sẽ chấm và chọn những bài tiêu biểu để tham gia cấp Huyện và Tỉnh

9.2.Thi tìm hiểu về An toàn giao thông

Chờ hướng dẫn của cấp trên

 

D/ Tæ chøc thùc hiÖn.

          Trªn c¬ së kÕ  ho¹ch  chØ  ®¹o  thùc  hiÖn  chuyªn  m«n  cña  nhµ  tr­êng  n¨m  häc  2017 - 2018, 2 tæ chuyªn m«n, tõng gi¸o viªn chñ  ®éng  x©y  dùng  kÕ  ho¹ch  thùc   hiÖn  nhiÖm  vô n¨m häc phï hîp víi n¨ng lùc vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tæ, cña tõng c¸ nh©n. KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: Cô thÓ, chi tiÕt, b¸m s¸t chñ ®Ò n¨m häc, nªu  râ  nh÷ng nhiÖm vô träng t©m, môc tiªu cô thÓ cïng víi hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó thùc  hiÖn môc tiªu ®ã.

 

     E/ KÕ ho¹ch hµng th¸ng

Th¸ng 8 + 9/ 2017

          1, Néi dung c«ng viÖc:

          - Ph©n c«ng chuyªn m«n häc kú I.

         - Giáo viên làm KHDH duyệt với tổ và BGH theo lịch. Hoàn thiện KHDH của nhà trường duyệt với PGD

          - æn ®Þnh nÒ nÕp chuyªn m«n.

          - §iÒu tra phæ cËp, bæ sung danh s¸ch häc sinh trong phÇn mÒm PC.

          - 08/9/2017, duyÖt b¸o c¸o sè l­îng ®Çu n¨m.

          - S¸ng 21/9/2017, héi nghÞ CNV th«ng qua kÕ ho¹ch chØ ®¹o c«ng t¸c chuyªn m«n n¨m häc 2017 -2018.

          - 10h ngµy 26 th¸ng 9 duyÖt phæ cËp víi PGD.

          - BGH dù giê GV.

          - DuyÖt kÕ ho¹ch 2 tæ chuyªn m«n, kiÓm tra hå s¬ gi¸o ¸n cña GV.

          2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

Th¸ng 10/2017:

          1, Néi dung c«ng viÖc:

          - TiÕp tôc hoµn thiÖn hå s¬ phæ cËp, lµm thèng kª phæ cËp theo ®é tuæi quy ®Þnh. Đón kiểm tra PCGD của phòng theo lịch

          - Thi KHKT cÊp côm tr­êng.

          - KiÓm tra gi÷a häc kú I.

          - KiÓm tra hå s¬ chuyªn m«n cña gi¸o viªn.

          - ChØ ®¹o 2 tæ chuyªn m«n lµm chuyªn ®Ò 1.

          - Dự giờ GV. Chuẩn bị đón đoàn khảo sát GVG của PGD

         

2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Th¸ng 11/2017:

          1, Néi dung c«ng viÖc:

          - Duy tr× nÒ nÕp chuyªn m«n.

          - ChØ ®¹o hai tæ chuyªn m«n tiÕp tôc lµm chuyªn ®Ò .

          - Tæ chøc HKP§ cÊp côm tr­êng

           - Tæ chøc các tiÕt d¹y cña 2 tæ chµo mõng ngµy NGVN 20/11.

          - BGH dù giê GV.

  - Thi KHKT cÊp huyÖn

Dự giờ GV. Chuẩn bị đón đoàn khảo sát GVG của PGD

2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Th¸ng 12/2017:

          1, Néi dung c«ng viÖc:

           Héi khoÎ P§ cÊp huyÖn.

  - Tham dù cuéc thi KHKT cÊp tØnh.

  - Tham dù Héi khoÎ Phï §æng cấp cụm trường và cấp huyện

Dự giờ GV. Chuẩn bị đón đoàn khảo sát GVG của PGD

          - Tæ chøc ôn tập và kiÓm tra häc kú I.

2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

Th¸ng 01/2018:

         

1, Néi dung c«ng viÖc:

          - S¬ kÕt häc kú I.

          - DuyÖt b¸o c¸o sè l­îng, chÊt l­îng häc kú I

           - Dự giờ GV. Chuẩn bị đón đoàn khảo sát GVG của PGD

 

2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Th¸ng 02/2018

         

1, Néi dung c«ng viÖc:

          - Duy tr× nÒ nÕp chuyªn m«n. Dự giờ GV. Chuẩn bị đón đoàn khảo sát GVG của PGD

          - Thực hiện chuyên đề tại 2 tổ

          - KiÓm tra hå s¬ GV.

2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Th¸ng 3/2018

         

1, Néi dung c«ng viÖc:

          - KiÓm tra gi÷a häc kú II.

                   - Kh¶o s¸t ®éi tuyÓn HSG ®Ó chän ®éi tuyÓn chÝnh thøc tham dù kú KS HSG cÊp huyÖn. Dự giờ GV. Chuẩn bị đón đoàn khảo sát GVG của PGD

      Đón kiểm tra chuyên ngành của PGD theo lịch

2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Th¸ng 4/2018

         

1, Néi dung c«ng viÖc:

          - Kh¶o s¸t HSG cÊp huyÖn. Dự giờ GV. Chuẩn bị đón đoàn khảo sát GVG của PGD

          - Đón kiểm tra chuyên ngành của PGD theo lịch

         - §ãn kiÓm tra thi ®ua cña huyÖn.

          - Tæ chøc cho häc sinh líp 8 thi TN nghÒ PT.

          - Duy tr× nÒ nÕp chuyªn m«n cña nhµ tr­êng.

          2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Th¸ng 5/2018

         

1, Néi dung c«ng viÖc:

          - Tæ chøc kiÓm tra chÊt l­îng cuèi n¨m häc 2017 -2018.

          - XÐt TN THCS.

          - DuyÖt víi Phßng GD - §T kÕt qu¶ xÐt TN THCS.

          - Hoµn thiÖn c¸c lo¹i hå s¬ chuyªn m«n, thèng kª, b¸o c¸o theo quy ®Þnh.

          - Tæng kÕt n¨m häc.

          - TuyÓn häc sinh ®· hoµn thµnh CT TH vµo líp 6.

2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Th¸ng 6/ 2018

         

1, Néi dung c«ng viÖc:

          - Tæ chøc «n tËp cho häc sinh líp 9 thi vµo líp 10 THPT.

          - Cö GV ®i lµm nhiÖm vô coi thi TN THPT theo sù ®iÒu đéng cña Së.

          - Tæng kÕt n¨m häc víi häc sinh; bµn giao HS vÒ c¸c c¬ së th«n sinh ho¹t hÌ.

          2, Bæ sung kÕ ho¹ch:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

          3, KÕt qu¶, rót kinh nghiÖm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

D/ Tæ chøc thùc hiÖn.

          Trªn c¬ së kÕ  ho¹ch  chØ  ®¹o  thùc  hiÖn  chuyªn  m«n  cña  nhµ  tr­êng  n¨m  häc  2017 - 2018, 2 tæ chuyªn m«n, tõng gi¸o viªn chñ  ®éng  x©y  dùng  kÕ  ho¹ch  thùc   hiÖn  nhiÖm  vô n¨m häc phï hîp víi n¨ng lùc vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tæ, cña tõng c¸ nh©n. KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: Cô thÓ, chi tiÕt, b¸m s¸t chñ ®Ò n¨m häc , nªu  râ  nh÷ng nhiÖm vô träng t©m, môc tiªu cô thÓ cïng víi hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p kh¶ thi ®Ó thùc  hiÖn môc tiªu ®ã.

                 Nam B×nh, ngµy 16/09/2017

                               HIỆU TRƯỞNG                                                                      Phã hiÖu tr­ëng

 

 

 

 

 

         HOÀNG MẠNH KHẢI                                                  PHẠM THÀNH NAM

:

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 10 : 712
Năm 2020 : 3.170